REGULAMIN Sklepu Didactix IT

Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego należącego do Didactix IT Sp. z o. o., zwanego dalej didactix.pl/sklep. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację warunków dostawy i płatności oraz zastępują wszystkie inne słowne lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Didactix IT Sp. z o. o. Realizacja zamówień następuje po potwierdzeniu ze strony  Didactix IT Sp. z o. o. Do zamówienia zostanie przydzielony opiekun klienta, który będzie prowadził zadanie.

 1. Sklep jest wyłączną własnością “Didactix IT Sp. z o. o.” z siedzibą w Warszawie.
 1. Sklep jest dostępny pod adresem internetowymi: www.didactix.pl/sklep.
 1. Zakupów w didactix.pl/sklep mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.
 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 1. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 1. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 1. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez obsługę Sklepu.
 1. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Termin realizacji jest uzgadniany indywidualnie.
 1. Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez Sklep ważne jest tylko na terytorium Polski.
 1. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez didactix.pl/sklep zgodnie z ustaleniami potwierdzonymi z zamawiającym.
 1. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru. Przesyłki wielkogabarytowe i niemożliwe do nadania spedycją dostarczamy własnymi środkami transportu, po wcześniejszym obopólnym uzgodnieniu. Ostateczny koszt przesyłki zostanie ustalony z klientem indywidualnie (telefonicznie lub mailowo). Dopiero wtedy zostanie ustalona ostateczna kwota do zapłaty.
 1. W przypadku przesyłki “za pobraniem”, na fakturze widnieje adnotacja “Pobranie kurier”
 1. W przypadku większych zamówień, didactix.pl/sklep zastrzega sobie prawo ich realizacji w osobnych partiach.
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 60 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony.
 1. Do momentu zapłaty całości wynagrodzenia wskazanego w zleceniu/formularzu zamówienia, wszystkie konstrukcje stanowią własność firmy Didactix IT Sp. z o. o. W przypadku braku zapłaty wymaganej kwoty po okresie 7 dni od dnia wskazanego w fakturze sprzedaży jako ostateczny, towar zostanie zdeinstalowany i zabrany do siedziby firmy. Po uregulowaniu w/w należności koszty odbioru z Didactix IT Sp. z o. o. pokrywa Zamawiający.
 1. didactix.pl/sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 1. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach didactix.pl/sklep była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, didactix.pl/sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia.
 1. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia chyba, że ustalono inaczej. Asortyment należy sprawdzić w obecności kuriera/dostawcy – w razie jakichkolwiek roszczeń należy sporządzić protokół szkody.
 1. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

 

Administratorem danych osobowych jest:

DIDACTIX IT Sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa NIP 5252788384 REGON 383219026. Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł (opłacony w całości). KRS 0000783693 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

O przetwarzaniu danych dokładniej opisane jest w zakładce: POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są przez didactix.pl/sklep poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.
 1. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu.
 1. didactix.pl/sklep ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację pod warunkiem, że została ona zgłoszona do 30 dni
 1. didactix.pl/sklep zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Wszystkie zamówione elementy pod względem technologicznym zostaną wykonane zgodnie z ofertą złożoną drogą elektroniczną przez didactix.pl/sklep.
 1. didactix.pl/sklep nie wyraża zgody na kopiowanie zdjęć, grafik, treści (szczególnie technicznych) lub filmów z niniejszej witryny internetowej, ani też na reprodukcję, modyfikację, udostępnianie do publicznej wiadomości (np. tryb przetargowy zapytania o cenę itp.), dystrybucję oraz inne wykorzystywanie materiałów na niej zawartych, zastrzegając sobie wszystkie prawa do ich treści oraz odwołując się do ochrony autorskiej oraz patentowej produktów firmy Didactix IT Sp. z o. o.”
 1. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
 1. W przypadku zamówień składanych przez osoby fizyczne wymaganą formą płatności jest pobranie u kuriera lub przedpłata na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

 

Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją zleceń strony będą się starały załatwić polubownie, a niedające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo dla Wykonawcy.

Polityka Prywatności Didactix IT

Polityka prywatności serwisu www.didactix.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Didactix IT poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Didactix IT Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16, 00-103,  KRS 0000783693 NIP 5252788384 REGON 383219026

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 5. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.didactix.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Informacje o cookies

Polityka plików “cookies” serwisu www.didactix.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 4. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.